Paggena:Che Buò Fa? - 'A Pacchianella (1892).djvu/5

'A Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
Chesta paggena è stata leggiuta du' vote e mo è fernuta.
3
 
#(set-global-staff-size 18)
\header {
 tagline = ##f }
\score { 
\relative c'' { 
 << \time 4/4 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f \override Score.Rest #'style = #'classical \override Score.BarNumber.break-visibility = #all-invisible
  \new Staff { \key ees \major 
   ees,8 r r4 r2 | r1 | r 
    \break
   r | r2 r4 r8 bes' | \autoBeamOff ees\( ees ees ees ees d c d\) 
    \break
   d4^\> d~ d8\! r r bes | d\( d d d d c bes d\) | c4^\>\( c~ \)c8 \! r r bes
   \break
  \stemDown c\( \repeat unfold 4 { c } bes aes c\) | bes4\( aes~\) aes8 r r aes\( | \repeat unfold 4 { aes } bes aes aes bes\)
  }
 \addlyrics {
-sà! ’O genio _ mi -- o, pò,_è na ’sartu -- _ lel -- la,………… ch’è na sim -- pa -- ti -- cona _ assaie ca -- rel -- la;………… ca
faccia_’e _ ro -- se ca me pare ’e ra -- so……… to scipp’ a dinto a ll’ anema nu
 }
 \addlyrics { \override LyricText #'font-shape = #'italic 
        \override LyricText #'font-size = #0.2 
-mar! 
E mi son car as -- sai per le sar -- ti -- ne……… che son sim -- pa -- ti -- cone_e assai _ bel -- li -- ne………… La guancia_è _ ra -- so di gen -- til co -- lo -- re……… un ba -- cio te lo strappa -- no dal
 }
%
  \new PianoStaff   << 
   \new Staff { \key ees \major \autoBeamOn 
   ees,8 r <ees' ees' >4.-> <d d'>8-. <c c'>-. <bes bes'>-. | <aes aes'>4( <bes bes'>8 <c c'>) <d d'>4-. q-. | <bes bes'>( <c c'>8 <d d'>) <ees ees'>4-. q-. |
    \break
    <g bes ees g>4-> <f d' f>8-. <ees c' ees>-. <d bes' d>-. <c aes' c>-. <bes g' bes>-. <aes f' aes>-. | <g ees' g>_[ <g ees bes>]\p \repeat unfold 7 { r8 <g ees bes> } \repeat unfold 8 { r8 <aes d, bes> } \repeat unfold 8 { r8 <g ees bes> } \repeat unfold 8 { r8 <aes d, bes> }
   }
%
   \new Staff {
    \clef "bass" \key ees \major \autoBeamOff
     \repeat unfold 2 { ees,[ <g bes ees>] bes,[ <g' bes ees>] } \repeat unfold 2 { f[ <aes bes d>] bes,[ <aes' bes d>] } \repeat unfold 2 { ees[ <g bes ees>] }
  << 
  { \stemDown c8[ <ees g>] ces <ees aes> } \\ { \stemUp c4 ces } 
  >>
    \break
    \repeat unfold 2 { bes8[ <ees g>] } \repeat unfold 2 { bes,[ bes'] } | \repeat unfold 4 { ees, r bes r }
    \break
    \repeat unfold 4 { f' r bes, r } \repeat unfold 4 { ees r bes r } \repeat unfold 4 { f' r bes, r } 
    }
   >>
 >>
 }
\layout { indent = #0 } }
448